4వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆళి మళైక్కణ్ణా! ఒను. నీ కూకరవేల్‌,ఆళియుళ్‌ పుక్కుముకన్దు కొడార్తేఱిఊళిముత్వన్‌ ఉరువమ్బెల్‌ మె§్‌ుకఱత్తుపాళియన్దోలుడైప్పఱ్పనాపన్‌కైయిల్‌ఆళాపోల్‌ మిన్ని వలమ్బురిపోల్‌ నిస€తిర్‌న్దుతాళాదే శార్జముదైత్త శరమళై పోల్‌వాళవులకినిల్‌ పెయ్.తిడాయ్., నాంగళుమ్‌మార్గళి నీరాడ

Read more