18వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్దు మదకళిత్తన్‌ ఓడాద తోళ్‌ వలియన్‌ నన్దగోపాలన్‌ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!కన్దమ్‌ కమళుమ్‌ కుళలీ! కడైతిఱవాయ్,వన్దు ఎంగుమ్‌ కోళి యళైత్తనకాణ్‌, మాదవిప్పన్దల్‌ మేల్‌ పల్‌కాల్‌ కుయిలినంగళ్‌

Read more