దేశంలో 12-17 ఏళ్ల లోపు వారికి కోవోవాక్స్ టీకా !

కోవోవాక్స్ కు ఎన్‌టాగీ అనుమతి న్యూఢిల్లీ: దేశంలో 12-17 ఏళ్ల లోపు వారికి కోసం సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ తీసుకొచ్చిన కోవోవాక్స్ టీకాకు అనుమతి లభించింది. ఎన్‌టాగీ కోవోవాక్స్

Read more