అతిభక్తితో భార్య,పిల్లలపై అశ్రద్ధ

అతిభక్తితో భార్య,పిల్లలపై అశ్రద్ధ పతి మహిళ మంచి భర్తకావాలని కోరుకుంటుంది. అయితే అతి మంచితనం ఒక్కోసారి శాపంగా పరిణమిస్తుంది. భయం, భక్తి, వినయం, విధేయత లాంటివి వ్యక్తిత్వానికి

Read more