సన్నగా ఉండడమే ఆరోగ్యం కాదు

lade
lade


సన్నగా తక్కువగా బరువుతవదో ఉండటయు సరైన ఆరోగ్యమనే కభ్రమలో ఉండవద్దని ఉండవద్తరని నిపులాయి మానసికంగా ఒత్తిడి అనుకకేని వారు ఉదయం ఆహరం యతీసుకోవవపోవటం మెటాబాటీలు మెటబాలియం రేటుని ప్రబావితం పొద్దున్నే తృణదన్యాలను అల్పాధారంగా హహిళలు ఇతర ఆహారాన్ని తీసుకున్న వాకంటే నాజేకురగా ఉన్న ట్టు గమనించారు ఇప్పుడు చాలా ఇళ్లలో ఉదయవు ఆహారంగా బ్రెడ్‌ని తీపపుకుంటనన్నారు.విటమిన్లున్‌ గుడ్డులో ఖనరిజాలు విమిన్లు ఎక్కుగా ఉండి కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది గుడ్డులో ఖనజాలు విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉండి కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది ఇది 450 వీల్లగ్రాయులు వరకు ఉంటు