యోగతో ముఖారవిందం

yoga
yoga


ఎవరి ముఖం వారికి కనిపస్తుంది కాని ఇతరులకు అందంగా కనిపించడం కోసం ప్రమాణాల ప్రకారం ముఖమాయిశ్చరింగ్‌తో పాటు అనేక పద్థతులను ఆశ్రయిస్తున్న సంగతి తెలిసందే స్వతహాగా కలిగి ఉండేవడారికి అక్కడ వెలుగు చూస్తున్నాయి.ఆ తరువాత ముడతలు పడిపెవడం వంటి సమస్యలు వచ్చియట వెద్చులను సంప్రదిస్తే పోషకావడం వంటి సమస్యలు వచ్చాయట వైద్యులను సంప్రదిస్తే పోసకాహర సమస్యల వల్లనే ఇలా అవుతుంది సమాదానం దొరికింది బాధితులకు ఈ పరిస్ధితిలో జోషీగోల్బెర్గ్‌ అనే మహిళ తన సమస్యలకు నెట్‌లో పరిష్కారం దోరకకపొతుందా అని గురిచి చూసి దాన్ని అమలు చేసింది ఫలితం దొరకడంతో జోషీ తన అనుభవాలను మిత్రులతో పంచకోవడంలో నడక మెదలుపెట్టారు అందెవలర ఫస్‌యోగాలో నవ్వు మెదలు ఉంటాయి అంతాజగా కంగరాఉ కుడా ఈ పటిష్టం అయ్యాయని మమిళలు ఆనందాగా ఉంన్నారు.