మేకప్‌ మెలకువలు

NICEEYE
NICEEYE


పాకీర్టికి వెళ్టేవార వేసాకున మేకప్‌ చూసి వీ బంధ ఆకారం ఉండాలను గార్నాకనమేమరకలర్‌ ఐ షాడోను వాడకండి దీంతో ముడతలల దీనికి బదులు మ్యాట్‌ కలర్‌ ఐ ఫాడో వాడండి లిప్‌ కలర్‌ వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ పెదవులు పగలటం పొడిబారటం ఎక్కవవుతుంది ఇలాంటప్పుడు డార్క్‌ కలర్‌ లిప్‌స్టిక్‌ బదులు లైట్‌కలర్‌ వాడండి కలర్స్‌ జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి బుగ్గలపై వైట్‌ పింక్‌ వాడుతున్నట్లయితే పెదవులపై ఏమీ పెటుటకోవద్దు కళ్లకు ప్రత్యేక ముఖం పై ముచ్చలు గుర్తులుంటే వాటిని పౌండేషన్‌తో కవర్‌ చేయండి అయితే పౌండేషన్‌ ఎక్కువగా వాడితే ముఖం ముడతలు కనిపిస్తాయి.
దీంతో ఫౌండెషన్‌ ముఖంమంతా సమంగా పరుచుకుంటుంది