ముత్యాల ముగ్గు

K.SINDHU REDDY
K.SINDHU REDD

ముత్యాల ముగ్గు

ఎస్‌. పార్వతీదేవి, అవ్ఞకు, కర్నూలు జిల్లా 19 చుక్కలు 10 వరకు మధ్యచుక్క
==

కాసర సింధూరెడ్డి, జంగారెడ్డిగూడెం ప.గో.జిల్లా, 17 చుక్కలు 9 వచ్చేవరకు సరిచుక్క