ముఖాకృతిని పెంచే శిరోజాలు

VERYHAPP
VERYHAPP


మనిషికి ఆందాన్నిచ్చే వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమెంది జుత్తు ఈ జుత్తు మనిషి ముఖాకృతిని వయసును తెలుపటానికి కూడా ఆధారమైనది జుత్తుకు జుట్టు వెంట్రుకలు నీలాలు కుంతలాలు కురులు శిరోజాలు కేశాలు వంటి ఎన్నో పేర్లున్నాయి ఈ జుత్తునొక్కులు జుత్తు వంకీల ఈ జుట్టకుల నూనె రాయటం సాన్నం చుయించటం నున్నగా మన నిత్యకృతాల్లో ఇకవ భాగం అయితే ఈ జట్టు ముఖం పై పడకుండా జడగా అల్లి ఉడిపోకుంగా చివర దారిఇ అటు సూర్యుడు చండ్రుతు బంగారు అభరనటనా లను తేదా రకరకిత క్లిప్పులు ఇప్నేడ పెట్టు అభరణలను లేడా క్లిప్పుగ అడ్డుకటుటవేసి జడలపల్లి వేస్తే అమ్మాయి జుత్తులను కిందకు వేస్తే దాని మేడనూ ఎక్కటం దిగటం ఓప్పుడు పెంచునేవారే మల్లు సంపంగి మొదలైన జుత్తును ఆధునిక ఎన్నో సామతలు పోడువుకథలు ఉన్నాయి జుట్టు ఉన్నమ్మ వెంకటలు పెరికిమేయగానే పీనుగ తేలకి అవుతుంది. రోకటి కన్న ఏడుపాళ్ల లావు వెంట్రుక వేసి కొండను లాగినట్టు వెంట్రుక పట్టుకుని పాకులాడుతున్నాయి తీగలు మామిద్దెమీద చీకటిలో తెల్లని బావి గటుటీద్ద కథలున్నాయి ప్రమాదం గురించి చెన్నుటవాసిలో తప్నిండి మనకు తెలిసిందే చూశారా కానీ ఆ జుత్తుకే ఎంత ప్రాదాన్యత ఉందో