బత్తిడిని అధిగమిస్తేనే ఆరోగ్యం

stress less life
stress less life


ఒత్తిడి జీవితం వద్దు
సుఖంగా నిద్రపోలేరు వేశకు తినలేరుచ తిన్నదానిని ఒంట పట్టించుకోలేరు పని పని పని కుర్చీలో నుండి కదలాచ్చన సపిలూరేందడా పనిచేసున్నారు ఇత్తిడి శారీరంగక మానసిక ఒత్తిడలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటున్నాయి.బి.పి.వస్తువున్నాయి నాలుగు వదుల వయసులకు హృద్రోగులవుతున్నారు అందుకే సంపదతో ఆరోగ్యం రాదు అన్న సూత్రం అందరూ అంగీకరించాల్సి వస్తున్నది.నేడు ఎక్కువగా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఐ.టెక్‌ అవగానే అలా ఒక ప్లేన్‌మెంట్‌ దొరికిందనే థ్రీల్‌ ఇరవై ఏళ్ల నిండకుంగానే ఇరవైవేల జీతంలో పిల్లలకు ఉద్యోగం దొరికిందనే నిద్రపటిటన దొరుతేన్నది ఈ భారీకాచానికి కారణం అధికంగా తినడం అనుకుని డైటింగ్‌ మొదలుపెడతారు దీనివలన లావు తగ్గకపోగా ఓపిక తగ్గి ఆస్ప్రత్రి పాలవుతారు ఇది చలా మందిలో కనిపించే సమస్య ఆహరాపు అలవాట్టను మార్చుకోవడం కన్నా మరో మార్గంలేదు నాగరికతలో మనం మారిందనుకుంటున్న ఆహరపు ఆలవాట్టు కావని సాంప్రదాయ జీవన విధానమే వైజ్ఞానిక అటువంటి అది చాలా మంచిది పరిశోధనలు ప్రకారం ఉదయం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా శరీరం అథికంగా బలంగా ఉంటాయి ఆరి కొలెసటవాఉరపైగా ఉదయగనే అన్నం బలంగా ఉటుయి వాని శీరంటో బలంగా ఉంటాయి పైగా ఉదయమే అన్నం తాన్నవావా మదాహనక
ఈ కాలంలో ఉదయమే బోజనం అనేదాన్ని ఎవరూ అంగీకరించడరేమో ప్రతిరోజు అల్పాహారం తప్పకూడా తీసుకోవాలి ఉదయం ఏమీ తినకూడా మధ్యాహ్నం బోజనందాకా కడుపును ఖాళీగా ఉంచకూడదు ఉదయం తక్కువగా కొవ్వులు సాదారణస్థాయి తీసుకోవాలి ఆరోగ్యమే మహాభ్యాం అన్నది మన పెద్దలు చెప్పినమాట ఆరోడ్యం ఉంటే అన్నీ సందేహం కలగవచ్చు కానీ ఐదుపార్లు తినేవారు పరిమితంగానే తింటారు ఐదు పూటలు తానడం అలవాటు ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ల్టని కడునుకోవాలి తినవదుద ఒకప్పుడు తాసుకునందాదరుగా వేరుఈందతలో రొవకవకేనాంలో సంనంటాఇ చటిపం ప్రాద్యఏవైపా వంటిలో ఉదయం తేఉచినఅడుగులు మరఓ అంతవేగం పెట్టబడి వంటిని మంచినళ్ళు అవసరమైతే వటరే మెటటనడిచి బ్తెజ కనాఉపవా డుడిచి వ్జౄఇ గుహుగను ఆఫిసుకు గోముర నడిచి వెల్ళి మరొకటి మీరు అంతట మీరు పపులు చేసుకోవగలగటయే మంచి వ్యా యమం బకసారి వ్యాయనికి పాటు అవకాశం ఉంది ఆహరం తోడు యాత్నాలు ఫిపలుస్తాయి ఆనీ ద్యానం పిదారళలో కూర్చోసనక్కరలేదు మంచి సౌకర్యంగా ఉండే ఏ మూల అయొని కూర్చొప
ంనంచ్చు.