ప్రేమ గొప్పదే కానీ జీవితం అంతకంటే గొప్పది

sad lady
sad lady


మనసుగతి ఇంతే మనిషిబతుకు ఇంతే మనసున్న మనిషికి సుఖములేదు అంతే అంటారు ఓ యువళగీత రచయిత ఇప్పుడు నా పరిస్థితు అలానే వుంది ఓ వ్యక్తిని ప్రేమించినందుకు నేను సుఖశాంతులకు దూరమవుతున్నాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతానుమో అన్న భయం వెంటాడుతున్నది ఉన్నది ఒకే మనసు ప్రేమను ఒకరికే పంచాలి అన్న వీడు కాకపోతేవాడు వానికంటే గొప్పవాడు దొరక్కపోడు అంటూ ప్రేమ నా వయస్సు 21 సంవత్సారాలు పార్మాస చాలా మంచివాడు మా ఇద్దరి కులాలు వేరైనా అతను సంపనునడు కావగంతో హైదరాబాద్‌లోని ఓ నురున్న కాలేజిలో బి.ట్‌క్‌ చేశారు తీంతతో ఒరసారి నొకరిరం వ్యక్తిగదంగా దూరమమ్యారు గుర్తోనిచ్చనడృదడు ఒక్కో అయితే ఏదాది నుంచి ఎక్కువ సేపు మాట్లాడటం లేదు ఒక్కోసారి గంటల తరబడి ఎవరతోనో మాట్లాడుతుంటాడు లైన్‌ దొరికిపుడు ఎవరితో మాట్టాడుతున్నావని ప్రశ్నిస్తే అవన్నీ నీకనవసరం అంటూ విసుక్కుంటున్నాడు రామరామ ఫోన్‌లో మాట్లాడుట తటిటంచివుశవాడు అయితే తమ మండలించనా కూడా కుంటుంబం కులం చూస్తున్నడు తన పెద్దవాళ్లను కారని గుళ్లపెళ్లి చేసుకుండామంటున్నాడు వరి పెద్దలను ఒప్పించే శక్తిలేదు అతడిని మర్చిపోతేకఅతని అతను కాదంటే ఆత్మమత్యకు తప్పరరో మార్తం లేతనిపిస్తున్నది నా సమ్యలకు తగిన ప్రత్యూష విజయవాడ అమ్మవిూ విూ స్నేహితులు ఇద్దరూ వయసు ప్రభావం వల్ల వాస్తవాలను గుర్తవచలేక ప్రేమ అంటే బలహీనత కాదా అని బరితెగించి తురగడం అంటే మనసికి ఒ తిమ్యని అనుభూతి అయితే ప్రేమ ఒకటే జీవితం కాదు సమాజంలో చాలా అంశాలు మనిషని మనసు పరిస్థితులు ప్రభావితం చేస్తుంటాయి ఇందులో అవున్నారు కాదన్నా కులం సంపద కుంటుంబం ఉద్యోగం హోదా లాంటివి ప్రభావం చూపుతుంటాయి ఇంటర్‌ చదివే రోజుల్లో విూ ఆలోచనలకు అవసరాలకు డిగ్రీ పూర్తి అవుతున్నప్పటి ఇలాంటి ఏదో ఒక అంశం వల్ల అతను విూకు దూరమయ్యేందుకు కారణం అయివుండవచ్చు ఇలాంటి మార్పును పరిణామక్రమంగా భావించాలి తప్ప మరోలా అనుకోకుగాడు విూరు సంప్రదాయాభావాలు నిజాయితీ వేప్పవాస్తవిక ప్రేమలు మాత్రమే వర్థిల్లుతయి అనుకోకుడాదు వాస్లవిక ప్రేమడా మాత్రమే బలహీపతగానే భావించాలి వాస్తవిక ప్రేమలు మాత్రమే వర్థిల్లుతాయ అసమ కాబట్టి రవిూ అమ్మనాన్నల ద్వారా అబ్బాయి తల్లిదండ్రులను ఓప్పించే ప్రయత్నం చేయండి ఏదీ వీలుకాకుంటే అతన్ని మరచిపోయి కెరీర్‌పై దృష్టిపెట్టండి విూరు అతని కోసం పుట్టలేదని గురవార జీవితం చాలా దెబ్బతినాల్సి వస్తుం డిప్రెషన్‌ నుంచి బయటపడటాకనికి మనసు స్వస్థత పడటానికి కౌన్సెలింగ్‌ తీసుకోండి మంచి అభిరచులు లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుని మనసును దారి మళ్టించండి