పూజించడం కూడా ఒక తపస్సే

shri krishna
shri krishna


భగవంతుడు దయామయుడు సృష్టి స్థితి లయకారకుడు అవ్యయుడు సర్వమానవుడు లను సంసార సాగరం నుండి తరింపచేయుటకు భగవద్గీతలో కృష్ణభగవానుడు ఆచరణయోగ్యములైన మూడు తపస్సులను వివరించ సందేశాన్ని అందించారు శరీర వాజ్మనంబులను శుద్థ మొనర్చుకొని నిత్య జీవితాన్ని తపోమయంగావించుకుని తరించాలని మార్గదర్శనం చేస్తూ తపస్సు విశిష్టంతలను శ్రుద్ధాత్రయ విభాగయోగాన్ని వివరిస్తూ ఇలా పలికారు.దేవద్జిఆగురప్రాజనం శౌచరార్జవం బ్రహ్మచర్యమహిళహింసాలన శారీరం తప ఉచ్చతే అనగా దేవతలను బ్రహ్మజ్ఞానము గల పెద్దలనుపూజించుట బాహ్యంతర శుద్ద కలిగియుండుట ఏ ప్రాణీవీ హింసింపకుండుట బ్రహ్మచర్యలరుపాటించుట ఏ ప్రాణిని హంసించపకుండట ఆత్మానుబూతి తద్వారా వానిని తొలగింకుండా ఇంద్రియాలతోని తెలిపారు.ప్రదానా మైన సందేశౄన్ని అనగానే ఎవరు చక్కగా ఆచరించాలి అన్నారు.శారీరక తపస్సులో ముందాగా అభిమానము శమించుననీ బోధించస్తుదని ఆద్యాత్మ మార్గంతో సేర్వేశ్వరుని సేవలో అనుగ్రమం వారి కటాక్షమ ముముక్షువులను మిక్కిలి మేలు చేకుర్చగలదు పెద్తలను
సేవించుట వలన ఆహంకారం గర్వం అభిమనం శీఘ్రముగా శమించును ముముక్షు వులకు ఈ సాధన చాలా అవసరము ద్వీజులను పేర్కోటూ ద్విజులనగా రెండువ జన్మ ఎత్తినవారు అనగా పుట్టుకతో వచ్చిన జన్మకాక సంస్కారముచే సాధవనే వచ్చిన రెండవ జన్మ కలవారని భావం అజ్ఞానమును ఛేదించి పాత శరారము మనస్సున పొందినవారని భావము వరి జీవితము పేర్వ జీవితమువలె నుండదు.వక్రవ్యవహారము మానవలేను బ్రహ్మచర్యం ఒక తపస్పుని తలిపారు బ్రహ్మ చర్యమును గూర్చి చింతించుట అన్ని సాధనలకను బ్రహ్మచర్యను పునాది.కనుక గీతలో భగవానుడు ఈ విషయన్ని పలుయాన్ని వివరించుట జరిగినది.విషయంలో ఆశ్రద్ద యుండరాదు జూపరాదు ఆశ్రద్ద వున్నచో విషయంలో ఆశ్రద్ద యుండదాదు అజ్ఞానమును తోలగించుకని ఏ ప్రాణానికి నీ అపకారాలు చుపచుకుండుట ద్వారా ఆత్మహింసన త్యజించుటమే ఆనదమయులు గావాలి.అనుద్వేగకరం వాక్యం అనే శ్లోకంలో ఇతరుల మనస్సుకు భాధ కలిగింపనిదియు సత్యమైనది ప్రియమైనది అధ్యయనమును తపస్సే అనబడును సత్యహక్కు అయినప్పటికి పరుసషంగా ఆప్రిచముయుగ పలుకరాదు.ఇతరులకు ప్రపియంముగా హతముగ నుండవలయును సత్వగుణమును నిర్యగనిర్మ లంగా ఉంచుకోనివలపియను ఆశ్రంచికావున ముఖము స్వీకరించివాడు మరల బంధమును పోందనేఱడు అంతకరణ వృత్తి ముఖముగా వికాసముగాను నున్నచో దానిని బట్టి భావించవచ్చు ఇట్టి సౌమ్య స్థితి కలిగియుండటయు మానసిక తపస్సేయగ