పాదవ్యాయామంతో ఆరోగ్యం

leg bending exercises for wom
leg bending exercises for wom


మన పాదానికి బాధలన్నింటిలో ఎక్కువ కలిగించేది మడమనోప్పి కలిగించేది మడమనొప్పి ఈ నొప్పి మడమంతా ఉండదు మడమ మధ్యలోనూ మడను చివర ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ మడమనొప్పి మన పాదం దగ్గర ఉండే ఇక మాంసపు పొరవేయడం లేదా చీము పట్టడం వల్ల వస్తుంది.ఆ పొరని ష్లాంటార్‌ ఫాస్కియా అంటారు ఈ పొర కప్పబడి విస్తరించిన కిన్ని మాంస కణాలు సముదాయం ఇదే మన అరిసాదానికి అలంబనగా ఏర్పుడుతుంది ఈ అలంబన వివిధ కారణాల వల్ల వాచి కొద్దిపాటి మీయ లేదా నీరు చేరి మడమ ఎముకపైప్రభావం మరిన కాలు కంఇత పెట్టినప్పుడు వాచిన ఈ పొర అంతకు ముందే సున్నితంగా మారిన ఎముక వాచిన ఈ పొర అంతకుమడమ ఎబాగా లావులగా పాదానిఇ బత్తిడి లిగిఇవకాదనికొకగి వత్తకుని డ్రైవరు ఉద్యొగంలీవటాకి నానిరన యతనకొందమంయొచేచింకారీ.ఆప్‌ నేషన్‌ కాకర్లిటజోన్‌ వాడినా య్రోగజం కనిపించపొం ంఆప్వరణా చేచడుకలివ చేపకుఏ చాన్నా చాకన ఆవజుందీటారీ వ్యాయామం మంచిది కాని మనకి మనం చేసకుంటే చిన్న చిన్న ప్రకియాలు వస్తేవది పితాతాననాందిలోనూతనకి చేపకునే చిన్న చిన్న ప్రరకకియపత్ఫలితాఉల ఇస్తాయి ఈ మడడలదిగటం చేయడం వల్ల పోదానిఇకి మగమనకి ఇత్తిఇ పెగిరి ఈ నొప్పి అదించు చేయడం పెరగడం ఉపశనానికి రాత్రి నిద్రలో పొదంలో ఉన్న కండరాలు ఉన్న కండరాల పొరపోటంల్‌ పాసియా బిగుసుకుని పోవడం వల్ల ఈ నొప్పి వస్తుం ఈ కండరాల పొరని విశాలపరిస్తే నొప్పి తగ్గుతుంది అందుకే నిలబడే ముందు గట్టి బంతిని ఆరిపాదం ప్రారంభించి మడకదాకా అదిమిపట్టి వదులుతుంటే ఈ పొరసడలి నొప్పితగ్గుతుంది పాదంలో పొర చిగటట్టటం తగ్గాలంటూ మంచి నిలువు ఎత్తులో మీ రెండు చేతుగా గోడకి ఇలా అటూ ఏడుపార్లు ఇవి పాటించండి మీరు ఉదయం నడవడానికి వెళ్ల్లడానికైనా సరే ఇంట్లో పైనా నరే చెప్పులు నడవకండి నొప్పిని మరీ పెంచుతుంది.ఈ మడమనొప్పిఉన్నవాళ్లు బరువు తగ్గించుకోవడం అవసరం