నడివయసులో లావు సమస్య

FAT
FAT


మన చూట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను మనం పరశీలను మనం పరిశీలిస్తే ప్రతి అయిదుగురిలో ఒకరు అదక బరువుతో ఒకరు స్థూలకాయంతో భాధపడుతున్నారు స్త్రీలు తగిన శారిరక
శ్రమ లేకపోవడం వల్ల వారి తగిన శౄరీరక అలవాట్ట వల్ల ఎక్కువగా స్థూలంగా ఆధునికి కాలను స్త్రీలు ఉద్యోగరీత్యా ఉరుకునలు నరుగులతో జీవనాన్ని గడునుతూ సమయనికి ఆహారం తీసుకకోకపోవడం అందుబాటులో పిజ్ఞాలు బర్గలు వంటి జంక్‌ పుడ్‌ తినేయడం వంటి అంశాల స్థూలంగా కాయంగ అన్ని వయస్పులోని వారిలోనూ కపిపంచే సమస్యలు అయినప్పటికి స్త్రీలు కాయంగా స్త్రీలు జీవక్రియంపై దృష్టి పారించండి మనిషి విశ్రాందిగా ఉన్నప్పుడు శరారం ఎంత శక్తిని వినియోడించుకుందనే విషయాన్ని శరారంలో అధకింగా ఉన్న కేలరీలను ఖర్చు చేయడం గురించి ఆలోచించడి మిరపకాయలు విరిమాలలో ఉన్న కోన్ని బదులు స్సైని ఆహరాన్ని తీసుకిండి బిఎంఆర్‌ పెరడడానకి వ్యాయంగామం ఉపకరిస్తుంది.పీచుపదార్థం మంచి నేప్తం పీచు పదార్థాలు అధికరం ఉండే ఆహరాన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలాసేపటికి వరుకూ కడపు ఉన్నటేఉ్ట అనిపిస్తుంది.లిప్ట్‌ఎక్కువద్దు మేడ వెళ్లవలపి వకచ్చిప్పుడు లిష్టలో కకుంగా మెట్టను ఉపయెగించండి బరువు నిలకడాగా ఉండేలా చూడండి బరువు తగ్గడమే కాకుండా తగ్గిన బరువు నిలకడగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ఆర్గానిక్‌ సప్లిమెంట్స్‌ తీసుకోండి బరువు తగ్గడానికి సప్లిమెంట్స్‌ ఎంతో ఉపకరిస్తాయి ఆర్గానిక్‌ి సప్లిమెంట్స్‌్‌దికంగా ఉన్న పదార్థాలకు తీసుకుంటే బరువు తగ్గడానికి ఉపయోగడతాయి