ధ్యానానికి లోపల వెలుపల

sivudu
sivudu


స్వామీజీ ధ్యానం కళ్ళు మూసి చేయాలా కళ్ళు తెరిచి కాడూ చేయవాచ్చా అని ఒక శిష్యుడు ప్రశిష్యుడు ప్రశిష్యుడు ప్రపంచం బయట కళ్ళు మూస్తే లోపల కనిపిస్తుంది.మనసుకు చేదవు చెరినవే కళ్ళుకు కనిపిస్తాయి ఆతరువాత ధాన్యాంలో కళ్ళు మూయాలరా లేక కళ్ళు ఉంటుంది వారికి మూతలే నయంకొందరికి ఉంటుంది వారికి మూతలే నయం నిద్రఅందరికీ తెలపిందు అందరికి తోడున్నదు అందరూ పోయుది ఎక్కువమంది కళ్ళు మూసుకుని నిద్రిస్తారు కొందరు నిద్రలో కళ్ళు మూసుకుని నిద్రించాలా అని ఆడిగితే ఏం చెననగలం అలవాళ్లటను బట్టి కునుకుపాట్లు నిద్రపోయేదిమనస్సు అది పోగలిగితే కళ్ళు ఎలా ఉన్నా నష్టం లేదు ఉండే వాళ్ళును పంపించలేము ధన్యంలో కూడా ఉంటే ఆవేధానలు గుంజాతూ ఉంటే మనస్సుకు నిద్రపటెటదు ప్రపంచంలో అసంతప్తి నిచ్చే ఆయాసాలే గానీ సంతప్తిత నిచ్చే ఒకేలా కనిపించిన బుద్దివదలో నడిచే బోమ్మలు ఎవరివి వారిఏ బుద్ధిలో బోమ్మలు కదలటం ఆగినవాడు సనామాకెళ్లే దాన్యం ఒంటరిగా చేయటం సినిమా చూచేటప్పుడు ప్రక్కవారి ఆవలిస్తే ఎలా ఆవలించగలం ప్రక్కవారు నవ్వినంత మాత్రాన మనం నావ్వాలని ఎక్కడుంది ఎవరికి వారే సినిమా తీరే అంతే సామూహిక ధ్యానం కూడా సామూహిక మనేది ఎక్కడున్నా ఉయువుపటుట బొగ్గుపులుసు వాయేవే ఆ తరువాత అంతా నిశ్చింతే మనసా మర్మం తెలుసుకో చర్మం చిట్టేలోగా కర్మం కాలేదెలాగో ఆలోచించు.ఉరితీసే ఊహల వైపు గురిపెట్టకు పురిపెట్టే ఆశలను విడిపించుకో సరిపెట్టు కొట్టే సరిచేనట్టే అవసరం లేనివాటిని ఏరిపారే§్‌ు అనుకూలమైన వాటిని చేరిపోనీ ప్రతికూగాలను మారిపోనీ ఇలా మనస్సుకు చెప్పాలి గిచ్చకుండా గిచ్చకుండా నచ్చచెప్పాలి తలపై భారవు మూటలుంచి నిద్రపొమ్మంటే ఎవరికి సాథ్యం మనస్సే లో బరువులవకు నింపులు నింపేకుని బరువైన దాన్యం బుద్థిని తేనికపరచలేదు ఖాళీ అయితేనే నిండేది మనస్సుచేసుకనే ప్రక్రియ ఖాళీ అయితేనే ద్యానం లోని విషమమే ధ్యానవిషయమేదైనా ఉపకారీమే విరివిరిగా లభ్యమవుతున్నాయి వినియోగించుకొంటే బ్రతుకు విమలమవుతుంది.