ధ్యానంలో కనిపించేది ఎవరు

sivudu
sivudu


స్వామీజి దాన్యం కళ్ళు మూసి చేయాలా కళ్ళు తెరిచి కూడా చేయవచ్చా అని ఒక శిష్యుడు ప్రశ్నిస్తే కళ్ళుకప్రపంచం బయట కనిపిస్తుంది దాన్యం మనసలో నడుస్తుది పరమేశ్వరునికి మానస వ్యాపారవేు ధాన్యం చిత్తంలో ఉండటమే ప్రధానం చేరవేసేవి కళ్ళే అయినా మనసుకు చేరినపువే కళ్ళకు కనిపించాకరు మనసులో ఉన్నవరే కనిపిస్తాతయి చెవులకు వినిపిస్తాయి మన ద్యానంలో ప్రపపంకచమున్నదో పరమేశ్యరురడున్నాడో ముందు వారి కుళ్ళు మూరుయారు మూతలే నయం కోందరి మీరీ వారి కళ్ళుతెరిపి సై ఆ తరువాత దాన్యంలో కళ్ళు మూనత్తంగా ఉంటుది.అలవాటు వారిక మూగతే నయం కిందరి వమూసేవార కళ్ళు వారి కళ్ళు తెరిపింఆసైనే మంచిది రతేకపోతే అలాంటి మరీ పూడుకుపోయే ప్రమాదంలకు ముంటుంది మనస్సుమూస్తే కళ్ళు చెవులు దృశ్య శబ్దాదులను మంచిది లేకపోతే మరి పూడుకుపోయే ప్రమాద ముంలుంది పఅనేక మూస్తే కళ్ళు చెవులు అనే బెర్బును చరువురకోని వెను దిరగక తప్పడు కాని కళ్ళు మూసినా దానిని అంతర్యంలో దర్సించగలదు అదే జరిగితే ధ్యానంలో ఉన్నది పరమేశ్వరుడు కాడు అది పిగితే కళ్ళు ఎలా ఉన్నా నష్టం లేదు అది పోకనోతే మూసి తువక తప్పడు సినిమా మెదలు కాగగానే ఆయన నిద్రలె నిద్రలోకి నిద్రకి బుద్తిలో నడిచే మోమ్మతు ఎవరికి చూచేదే ఒంటరినే ఏయటం మంచిదా సామూదా హిక ధ్యనం మంచదా ఏం చెన్నగలం అందరు కలిపి ఎవరికి వారుగానే చూస్తారు నిద్ర వస్తే ఎవరిఇఆకుగా నిద్రపెలేదు కలిపి చేడనూలేరు కలిసిపోవటమే కలసిరావటం అదే సామూహికం