జాలి దయ లోపిస్తే ..

ohm
ohm


పూర్వం విదర్భ దేశాన్ని శ్వేతుడు అనే రాజు పాలించేవాడు కొంతకాలం ప్రజాకంగా రాజ్యపాలన సాగించితన తమ్మునికి రాజ్యపాలన అప్పగించి తపస్సు చేసుకోవాలని అరణ్యాలకు వెళ్లిపోయారు.బ్రహాతధాస్తు అంటూ అదృశ్యమైన పోయాడు ఇలా దివ్వత్వం పొందిన శ్వేతకు దివ్య తథాస్తున్న దేవలోకాలలో విటమరిసుకత దేవకాంతల నృత్య విన్యాసాలతో ఆనందిస్తూంది.ఇలా ఎంతకాలం అంటూవాపోవగడడు బ్రహ్మా కరుపంచి నాయానా చింతించకు పుర్వం కర్మ అనుభవింత తప్పందు . నదీ తీరరానికి స్నానానికి వచ్చాడు.వారకి నదియ ఒడ్డున పడి ఉన్న శవం కనిపించింది. ఇకయ ఈ శావాలను భక్షించనవసరం లేదు. అంటూ ఆ శవాన్ని లవతల పారవేసి నదిలో పవిత్రస్థానం చేసి వచ్చి సమస్కరించస్తూ మహాత్మ నేను శ్వేతుడను విర్భరాజును ఏనాడు వాతాపి జీర్ణం జీర్ణం అంటూ రాక్షసుని తిని జీర్ణ ం చేసుకున్న మహానుభావుడు మహార్షి ఆగస్త్యుని దర్శనం అవుతుందో అప్పుడు నీబాధ తొలగిపోతుంది.అంటూ వినమ్రంగా సమస్కరించి మహర్షి నాదొక చిరుకానుక అంటూ దివ్యమణి మయరత్నకంకణం సాన్నం ముగించి తపస్సుకు ఆశ్రమం వైపు వెళ్లాడు.