చిట్కాలు

                                    చిట్కాలు

BEAUTY TIPS
BEAUTY TIPS

జ పెదాల వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే వారానికి ఓసారి టేబుల్‌ సాల్ట్‌తోగాని, బేకింగ్‌సోడాతో గాని తోము కోవాలి.
్జ పెదాల వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందు లు రాకుండా ఉండాలంటే రోజూ నిద్రించే ముందు మీగడగానీ,వెన్నగానీ రాస్తుండాలి.
్జ పెదాలు నల్లగా ఉన్నవారు రాత్రి నిద్రించే ముందు బీట్‌రూట్‌ రసం రాసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
్జ లిప్‌స్టిక్‌ వేసుకొనే ముందు వేజ్‌లైన్‌రాసి, దానిమీద లిప్‌స్టిక్‌ రాస్తుం టే పెదాలు పగలకుండా ఉంటాయి.
్జ లిప్‌స్టిక్‌ వేసుకున్న తరువాత లిప్‌లైనర్‌ వాడండి. దీనివల్ల లిప్‌స్టిక్‌ మూతిచుట్టూ పరచుకోకుండా ఉంటుంది.
్జ లిప్‌స్టిక్‌ వేజ్‌లైన్‌ కలిపి రాసుకుంటే పెదవ్ఞలు కొత్త మెరుపును సంతరించు కుంటాయి.