గర్భిణులు సి.పి.డి. లక్షణాలు

pregnant
pregnant


లక్షణాలు యూట్రన్‌ డిస్టోషియా యూట్రస్‌ ఫీటల్‌ కిందికి ఎంటేజ్‌కాక జరగకపెవడం వల్ల ఫీటల్‌ డిస్ట్రెస్‌ కాన్సునొప్పులు ఇనుగ్వేలర్‌గా వీక్‌గా ఉండడం యాట్రస్‌ ఫిటల్‌స్ట్రెంస్‌కాన్పు అబ్దావినల్‌ ఉదరం ఉండడం మెబ్రెన్స్‌త్వరగా రప్చర్‌ కావడం స్రోలాగ్డ్‌(దీర్ఘకాల ప్రసవం లేబర్‌ వల్ల నిస్సత్తువ ఆలసట వ్యాథి నిర్థారణ : ఎక్స్‌రే స్కానింగ్‌ డాప్టరేటెస్ట్‌ పిజికల్‌ ఎగ్జామ్‌ ద్వారా సెల్విమెట్రీ సెఫలోమెట్రీ ద్వారా వలల బొడ్గుతాడు ఆక్సిజన్‌ షాక్‌ సెప్పిస్‌ గాయాలేద్పడం ఆచ్చి ఉండడం మౌల్గిండా ఆస్సిజన్‌ రక్తఆ
స్సిజన్స ఇన్‌సెఫిషియెన్నీ బిడ్డ సమయంలో అదిక డెవలషఖమెంటర్‌ లోపాలు రప్చర్‌ చికిత్స: మేనేజ్‌మెంట్‌ ద్వారా సిపిడిని కంట్రోల్‌ చేయవచ్చు వారిలో అయితే 36 వారల్లో తల ఎంగేజ్‌ వుంది అయిదా లేదా పెల్లిక్‌ ఏసెన్‌మెంట్‌ని ఎక్స్‌రే మైనస్‌ డిగ్రీలో ఉంటే ట్రయల్‌ లేబర్‌ మొడరేట్‌ సివియర్‌ డిగ్రీ వున్నప్పుడు సిజేరియన్‌ ఆపరేషన్‌కి రెఫర్‌ చేస్తారు దీనివల్ల సిపిడి వల్ల కలిగే కాంప్లికేషన్స్‌ని చాలా వరకు ఆరికట్టవచ్చు.వ్యాథులతో బాధపడేవారు టిబి కాల్షియం లోపం ముందే సర్తేన చికిత్స తీసుకొవడం మంచిది.ఫీటల్‌ మొర్టాలిటీరేటుని చాలా వరుకు తగ్గించినట్టవుతుంది.