ఎదురు మాట్లాడే టీనేజర్లతో

teenage girls
teenage girls


విజేతలుగా నిలబడేందుకు అవసరమైన విషయాలు వారితో చర్చించాలి వాళ్లకు మీరు బాధ్వత కలిగేలా చేస్తే ఆ తరువాత వీరిచ్చే స్వాతంత్రాన్ని వాళ్లు ఏ మాత్రం దురినియెగాని అంకాశం ఉండదు భాధ్యతలలేని స్వాతంత్య్రం వారి జీవితాన్ని తీసుకువెళ్లచ్చు అమ్మాయి నిజంగానే మీ వ్యతిరేకంగా ఉందా లేదా నిజంగా న్యాచండా తను పొందాల్పిన ఆనదాన్ని కోల్పోతున్నాననే బాధలో లాలా మాట్టాడుతుందా తెలుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగేఏ విషయంలో తను హ్యాండిల్‌ చేయలేక పోతున్నారో ఒక నిర్థాఅంతే గాన ప్రయత్నం టీనేజ్‌ పిల్లల్ని అదుపాజ్ఞల్లో పెట్టడం అంటే నిత్యం వాళ్ల చేసే పనుల పట్ల వ్యతిరకత బాథను వ్యక్తం చేయడం కాదు ఇలాంటటి వారి విషయంలో ఎప్పుడు ఎలా పుర్తిగా జోక్యం చేసుకకోవాలిలనే అధ్దంగా ముందుగా మిమ్మలి మీరు వేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఒక బాదితుల్లా బావించుకాలి ఇలా జరగడాని కారణం నువ్వే పల్లిల్ని పదేపదే అనడం అసులు మీ పల్ల వ్యతిరుకంఆ ఎంల్‌గా ఉండటానికి గల కార ణాలు కారనాలు వారి బాధలేంటో అడిగీ తెలుసుకే ప్రయత్నం చేయాలి.