ఈశ్వరమయం విజయపరంపరం

sivudu
sivudu


భగవంతుని గూర్చి పలువురు పలుతీరులుగా చెబుతుంటారు ఉన్నది ఒక్కడే దైవం అయినా జాహ్వకోరుచి అన్నట్టుగా ఎవరికిష్టమొచ్చిన తీరులో వారు ఆ దైవం చెప్తారు గునాతీతుడు నిరాకురుడు అయిన దైవం భక్తులను కోరిక వారు కోరుతున్న రూపాల్లో వక్తమవుతుందటాడు భగవంతుడు మనకు ఏ మికావాలో అది మనం ఆడుగకుండాన అన్నా సమకూండాను అన్నీ సమకూర్చాడు అలాంటి దైవానికి మనం ఏ వికచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం మనం మనశక్తిమేరకు మనవంతు బాధ్యతంగా దేవునికి పూజరుపంలో మన హృదయాన్ని ఆర్పించాలి ఆది ఆర్చనం సేవరం కీర్తనంపుషం పత్రం తోయం ఏదైనా ఆర్పించవచ్చు ఏ నేరుప పిలచినా పలుకునాడు తల్చినా తరలివస్తాడు అది భవవంతుని లీలామయ విశేషం మన జీవితం ఎన్నో సమస్యలు ఇచ్చినా అవన్నీ తొలగిపోవటానికి సరైన నిర్ణయం ఒక్కటి చాలూ ఆలోచనలతో ముందుడుడువేస్తే ఆపజయం అడ్డు తప్పకుని విజయానికి దారిచూపిస్తుంది దనికి ఆవలసింది నిస్త్వార్థం సాహసంతో తప్పికుంన తన పరబేధం లేకుండా ఆచంచలమైన ప్రేమతో భక్తసామ్రాజ్యంలోక అడుగుపెట్టాలి భక్తిరసాన్ని భారతావనినంతా ప్రవహించచేసి భాగవనానమృతీన్ని ఆశ్వాదిస్తూ ఎవరికిసల్టమైన దెవాన్ని భక్తితదోపూజవంచుకుని విజయపరనరతో జీవితాలను మంచివారున నడునుకుని భగవంతుని సన్నిధిని చేరుకోవాలి మానవజన్మను సార్థకత చేకూర్చుకోవాలి.