ఇద్దరినీ కలపడం సాధ్యమే

sad couple
sad couple


ఇప్పటి యువతను ఏమనాలో తెలియడం లేదు.అప్పుడే ప్రేమ అంతలోనే పెళ్లి ఆ వెటనే విడాకులు అంటున్నారు ఇందుకు నాకుతేరే ప్రత్యక్షసాక్షి రెండేళ్ల క్రితం ముక్కుముఖం తెలియని ఒక యువనికుడని ప్రేమించాన్నది ఎంత చెప్పినా వినకుండా అతన్నే పెళ్లి చేసుకున్నది నాకు భర్త లేరు ఆయన మరోకామె మోజులో పడినన్ను వదిలేశాడు మరొక యువకునితో ప్రేమలో పడింది విషయం భర్తకు తెలియడంతో గోడవపడి మా ఇటికి వచ్చేసింది నియంత్రించలేకపోయాను ఆమె ఇష్టప్రకరామే బతకానీ అనుకేని సమ్మతించాను ఓ బిడ్డతల్లి అయిన తర్వాత మరొక యువకునితో ప్రేమలో పడింది విషయం భర్తకు తెలియడంతో గాడవపడి మా ఇంటికి వచ్చేంది.ఓకరోజు ఆయన చెప్పాపెట్టకుండా ఆమెతో కలసి ఊరొదిలి పట్టి చదివించాను అమ్మా డబ్బు లేనందన పిల్లద్దరిని ప్రభుత్వవసతి గృహంలో పెట్టి చదివింను ఇంట్లో పెట్టుకుని రెండేళ్లు ప్రయాత్నించినా జోగిజోగి రాసుకుంటే రాలుతున్న సామెతలు సొతదం చేసుకుంటామని ఏదైనా మంచి సంభంధం వచ్చేవరకు సలహాఇచ్చిము అమితే ఏదైనా నుంచా చంపెళ్లి చేసుకున్నది అబ్బాయయి కొంత మంచివాడు కావడంతో మంచివాడు కివడంతో ఓ సంస్థలో న్తెట్‌వాచ్‌మెన్‌గా చేరి భార్యని సోషించునుటున్నాడు పనిచేస్తూనే చదువుకేని డిగ్రీపాసయ ఈ పరిసిలలిఇంట్లోన అతను కాపురాసి ప్రక్షంగా సట్టునికనని విసచాలను తప్ప ఈతనిపై పద్థలుగా ఈనుకుంగరేనానరుకొన్నళ్లు విడాగా ఉండనడేఈ దశలో ఆమెకు వివేకం లకల్సించి తిరిగి భార్యభర్తన లను కలిపే మార్గం చెప్పండి.అమ్మమిరాన్నట్టు యువతలో కొందరు ఉద్వేగలోపాల వల్ల తప్పడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.జీవితం వలువలు సమాజం పల్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం రానురాను మన కుటుంబ వ్యవస్థ విద్యావ్యవ స్థలు దారితప్పుతున్నాయని చెప్పవచ్చు ఉమ్మడి కుటుంచాలు క్షీణించిపోతున్నాయియ అలాగే ప్రభుత్వం సంక్షేమ గృహంలో చదవడం వల్ల ఆత్మన్యూనత అభద్రతాభావం కలిగి వుండవచ్చు వయసు కలిగంచే ప్రబావం వల్ల ప్రేయనుండి ఉంటుంది కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల ఎవరో ఒకరితోడు దోరికితే చాలనుకేని ఉంటుంది దీనివల్ల తొందరపడి తోడు వెదుకున్రి పెళ్లి చేసుకున్నది అసంతృప్తి చోటు చేసుకుని ఉంటుది భర్తపై చులకన భావన ఏర్పడి ఉంటుంది విషయం బయటపడి గొడవలు పడడంలో తనుతా రక్షొంచుకోసం కోసం తిరగబడింది.కాగ్నెటివ్‌ బిహేమియర్‌ థెరపి ద్వారా ఆమెలో కాబట్టి ఇద్దరిని కలపడం సాధ్యమవుతుంది అలాగే మీ అల్లుడు క్షమిస్తానంటున్నాడు కాబట్టి ఇద్దరిరని సాథ్యమవుతుంది కుంటుంబం జీవితం బిడ్డ భవిష్యత్తు లాంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించి ఇద్దరిని కలపవచ్చు.