ఆవేదనతో తనువు చాలించవద్దు

suicide
suicide


తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్‌ ఫలితాలు అనేకుల విద్యార్థులకు తల్లిదడ్రులకు ఆవేదన మిగిల్చింది సాంకేతిక కారణాలు కావచ్చు అధికారల నిర్లక్ష్యం కావచ్చు ఆశించిన ఫలితాలు విద్యార్థులు పొందలేదు టాపర్లు మెరిట్‌ విద్యార్థులు సైతం పరీక్షలో ఫెయిల్‌ అయినట్లుగా హాజరు కానట్లుగా ఫలితాల్లో కనపించడంలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్మలకు పాల్పడ్డారు ఇప్పిగిక 22 మంది విద్యార్థులు బలవంతగా తనుపు చాలించారు తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపుకోతను గుండెకోతను మిగిల్చిరు ఫలితాలను తారుమరు కావడంతో కొందరు తల్లిరండ్రులను తమ పిల్లలు ఫలితాలును చూపి వార్కెడ తనువు చాలించుకుంటారోనని రాత్రీపగలు చూపి వార్కెకడ తనువు చాలించుకుంటారోనని రాత్రీపగలు వారికి కాపలరా కాస్తున్నారు ఒక తల్లి అయితే ఏకంగా తాను చేస్తున్న ఆర్యోగాన్ని వదిలేసి తన కూతురికి కాపలా కాస్తున్నది గత పదిరోజులు విద్యార్థులు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఫతాలను చూపి వార్కెకడ తనుపు చాలించుకురటారరోనని రాత్రీ పగలు వారికి కాపలా కాస్తున్నారు ఒక తల్లి అయితే ఏకంగా తను చేస్తున్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి తన కూతురకి కాలపలా కాస్తుంది గత పదిరోజటు విద్యార్థులలు తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులకు విద్యార్థలు సంఘమ లు ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్టువద్ద నిరసనలు ఆందోళాలను చేస్తున్నరు అయినా ప్రభుత్వం దీనిపైన సీరియస్‌గా చర్యలు తీసుకుంటన్నాట్లు కనిపంచడం లేదు దేశంలోనే ఈ ఉదంతం సంచలనం కలిగిస్తున్నది జాతీయ మనవ హక్కుల సంఘం కూడా రదీని పై సీరీయస్‌ అయ్యింది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దని కోరుతున్నది ఉచితంగా రీవ్యాల్యూయేషన్‌ చేస్తాయని హామి ఇచ్చింది నరీక్షలలో తపిన్న వారికి ఫీజు గడుపుకు కూడా పెంచిది ఇది నాణాలనికి ఒక వూనపు న మరోవైపు ఆమ్మహలు మారొలా నాణాలరు ఒకమైపు మరో ఇలాంటి నిర్ణయాలకు పాల్పడితే మురవముకరె తాము ఆశించిన జీవితంన్ని పొందదం లేదని తనువు చాలిస్తున్నావు పలకడం సరైంది కాదు దీన్ని ఎవరూ అమోదించారు కూడా ఆత్మహత్య మహాపాపం అని బైబిల్‌ చెబుతుంది ఇలాంటి సంఘటనలు నిత్యం ఎక్కడో ఒకబోట కాదు వందలలో వేలలో జరుగుతున్నాయి జరుగుతాయి జరుగబోతున్నాయకూడా స్త్రీలు కుటుంబ కలతలతో వండేళ్ల నిందడు జీవితాలను వందేళ్ల కాపురాలను కోటగోడల్లా కూల్చుకుంటున్నారు వాళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో తమని నమ్ముకున్న తమవాళ్లను చగురయితే ఇలాంటి సంఫటనలే బోటు చేసుకుంటాయని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలి ఆలోచనల్ని తొలగించుకొవాల్సిందే ప్రతిచిన్న విషయానీ భూతద్దంలలొని చూడకూడదు విమర్శలనైనా సహృదయంతో ఆహ్వానించిలి కుంటుంబాలలో అత్తాకోడళ్ల మధ్యమ సనస్పర్థలు మామూలే అందరి ఇళ్లలోని దోసెలకు చిల్లులునట్లు అందరిళ్లలో మనుషుల మధ్య గొడవలు మాములే అయాతే ఈ గొడవలు హాత్యలకు ఆత్మహత్మలకు మరొకరి వినాశనానికి రహదారలు కాకూడా చావు అన్ని సమస్యలకు పరిష్కార మార్గమే అయితే అసలీ భూమిమీద జనాభా ఉండేదే కాదేయో ఆవేశం ఆలోచన ఆవేశం మనిషిలోని విచక్షణాజ్ఞానాన్ని ఆలోచనాశక్తిని కోల్పోయేలా చేస్తుంది ఆవేశం తో సమస్యల్ని పరిష్కరించే శక్తిని కోల్పోయి పురుగులు మందులుతాగో
తొదరపాటు వద్దేవద్దు: కోపమే అన్ని సమస్యలకు మూలం కోపం వచ్చినపుడు కాసేపు మౌనం వహిస్తే మానత్వాన్ని నశింపచేస్తుంది తమలాంటి పిరికి తల్లులకు పుట్టి నేరానికి పసిదబిడ్డల్ని చంపేయడం ఎంత కపాయితనమో కదా జంతువులు పక్షులు తమ బిడ్డలకు నెంత ప్రేమంగా చూసుకుంటామో ఇలాంటి నిరక్ణయలు అమ్మలకు తగవు.