ఆరోగ్యానికి షవర్‌బాత్‌

SHOWER
SHOWER


పనిఒత్తిడిలో ఆలసిపోయి ఉసూరుమంటూ ఇంటికొచ్చాక స్నానం చేస్తేదాని అందం ఆనందం వర్ణించలేమని మనందరీకి తెలిసందే ఆలపిపెయితన స్తితిలో పాప్నం చేస్తే పోయిన ప్రాణం తిరిగి లేచిచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అయితే షవర్‌ సాంకేతికి జ్ఞానంలో వచ్నిన మార్చుటు మనం సరాగ్గా ఉపయోగించుకుంటే ఈ చిరుజిట్టు స్పారనం మరింత ఆహ్లాదకరంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది చల్లని నీటిలో సాన్నం చేసుక్త ప్రెష్‌గా ఉండడం వాస్తవమే అయినా మరీ చల్లని నీటితో సాన్నం సన్నగా ఉండే చర్యంగ ఉషోగ్రత సమయపాళ్లలో ఆఉండూతా చూసుఅందుకే వీటి ఉన్న నీటిలో సాన్నం చేసే ఒంటి తేమద కోని ఉషోగ్రత సమపాళ్లలో ఉంగేలా మరీ ముఖ్యంగా షపర్‌ నీటీవేడి శరార షవర్‌బాత్‌ను విధంగా చేస్తే నడుంనోప్నిప అవకాశముంది షవర్‌ నుంచి వేడినీటిధౄరలు నడుంమీద పడేలా చూడండి గమనిక షవర్‌ కింద మరీ గంటల కోడ్గీ సమయంలల గడకరూడు అలా చేస్తే నీటి ముంగా ఉండటమే కాదరు మూడతలు కూడా పడవు