అంత స్పందన దేనికి

lady
lady


మీరు ఏఏం విషయాల పట్ల ఎక్కువగా స్పందిస్తున్నారు అనే అంశాన్ని పారిశీలించండి భవోవ్వేగాలు అనగానే అన్నీ చెడే అనుకోనక్కర్టేదు మనకు మంచిగా ఉపకరరించేవీ ఉంటాయి.ఉదాహరణకు మీలో జిల్లను ఎక్కువగా ఉంటే ఎంతో విజ్‌ానం సంపాదించునే అవకాశం ఉంటుంది.అలాగే మీ సహ ఉద్యోగుల పట్ల వారితో రలసి పనియేయాలనే ఇష్టం ఉన్నపుపడు ఆషీసుకి హపారుగా వెళ్లగలుగేతారు ఏదైనా సందర్భంలో కోపం ఆవేశంగా ఉంచుకుని సమసమ్యపరిష్కరిచడానికి పూనుకోకూడదు ఏ సుమస్య పరిష్కారిరనువ్వు అనే మాటని ఎక్కువగా వాడకూదడు ఏవైనా భవోద్వేగాలు మిమ్మల్ని కుదిపి వేసున్నపుడు వెటనే వాటికి అనుగుణంగా స్పందించకుండా కాస్త విరామం తీసుకోండి మీలో అలాంటి బావాలను కలిగిం చిన సందర్బం ఏమిటో ఒక్కసారి గమనించండి.ఒక్కోసారి ఉద్యోగ నిర్వహణలో ఉన్నప్పుడు బాధ కలిగి దు:ఖం వచ్చే సందార్భలు ఎదురు కావచ్చు ఇటువంటపుడు సంయుమనం పాటించడం చాలా కష్టంలో కూడుకున్న పని వెంటనే అక్కడికక్కడే కళ్ల నుంచి జలజాతా నీళ్లు రాల్చడం మంచిపనికాదు ఇకవేళ కుండా తరువాత కర్తవ్యం ఏమిటి అనే విషయంపై తిరిగి చిరునవ్వుని పెదవుల మీదకు తెచ్చుకుని అందరిలోకి రండి ఎప్పుడు ఎలాంటి వివాదాలకు వెళ్లకుండా అలాంటి సందర్బాలకు అలా ఎప్పుడైనా అలా చిక్కుకున్నపుడు ఒక్కసారిగా భయం కలుగుతుంది.సందార్భంల్లో వాటి నుంచి పారిపోకుండా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధపడండి ఒకటి రెండుసార్లు భయం కలగవచ్చు వాటిని ఎదుర్కోవటం సంయమనం పాటించడం బాగా కష్టంగా అనిప్పించవచ్చు.అత్యంత ఆత్మీయుల వద్ద మనలోని భావావేశాలను యాధాతథంగా బయటకి చెప్పవచ్చు అని చాలామంది అనుకుంటారు అలా వ్యక్తం చేయకూడని సంధ్భంగాలు కూడా ఉంటాయి ఉదాహరణకి పిల్లల వద్ద ప్రేమాస్యాయుతలు ఎక్కువగా వ్యక్తం చేస్తే వారు మరీ అమ్మచాటు బిడ్డల్లా వ్యక్తిత్వం లేని మనుషులుగా తయార్యుయే ప్రమాదం ఉంటుంది