సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరాగ ఇంటలోని పోరు ఇంతింతగావయా చెరకు రసము కన్నా చెలిమాట తీపిరా