సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


మొదటికి మోసం లాభానికి గుద్దులాట తన్ను మాలిన ధర్మం మొదలు చెడ్డ బేరం కాదా సీతాపతీ మనకింక చాపేగతి