సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


లోకాయికి మాట నష్టం లోభికి మూటనష్టం విశ్వేశ్వరుడైనా శని ప్రభా వానికి లోకువే సామ్రాట్టయినా కూలియినా స్వర్గంలో ఒకటే