సామెతలు

telugu samettnalu
telugu samettnalu


చేతులు కాలాక ఆకులు పటుటకున్నట్లు చేనికి గట్టు ఊరికి కట్లు ఉండాలి నయాన కాని పని భయాన అవుతుంది.