సామెతలు

telugu samettnalu
telugu samettnalu


ధనపతి సుఖుడైనా శివుడు భిక్షమెత్తవలసి వచ్చింది.ధనం మాట్లాడుతూ ఉంటే సత్యం మౌనం వహిస్తుంది.