వేమన పద్యం నేర్చుకుందాం

vemana satakam
vemana satakam


మేడిపండు చూడ మేలిమై యుండును పోట్టవిప్పి చూడా నురుగులుండు నిణికివాని మదిని బింకనీలాగులా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ