వేమన పద్యం నేర్చుకుందాం

vemana satakam
vemana satakam


అల్పుడెప్పుడు పల్కు ఆడంబరముగాను సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను కంచుమ్రోగునట్టూ కనకంబు మ్రోగునా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ