వేమన పద్యం నేర్చుకుందాం

vemana sathakam
vemana sathakam


పుట్టిన జనులెల్ల భూమిలో నుండిన బుట్టినా జగంబు పట్లదెవుడు యముని లెక్కరీతి నరుగుచు నుందురు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ