వేమన పద్యం నేర్చుకుందాం

vemana sathakam
vemana sathakam


కలిమిగల లోభికన్నను వెలయగా పేదమేలు వితరణియుయినన్‌ చలిచెలిమ మేలుకాదా కులనిథి యంబోధికన్న గువ్వల చెనా