మహనీయుల మాట

ramana maharshi
ramana maharshi


భగవంతునికి నీవు ఎంత దూరంలో వుంటే భగవంతుడు నీకు అంతే దూరంలో ఉంటాడు