మహనీయుల మాట

bheeshma
bheeshma


జ్ఞానజ్యోతి చాలా గొప్పది మనసులోని చీకట్టను తొలగిస్తుంది