మహనీయులమాట

rama krishna paramahamsa
rama krishna paramahamsa


అందరిలోనూ మంచినే చూడడం మనం నేర్చుకుంటే మనలోని మంచి పెరుగుతుంది.