మహనీయులమాట

charles chaplin
charles chaplin


నాస్నేహితుడి చిరునవ్వు చూస్తేనా కన్నీళ్లును మరిచిపోతాను నాస్నేహితుడి కన్నీళ్లును చూస్తే నాచునవ్వును మరిచిపోతాను.