మగతేనెటీగ కాలం 24 రోజులే

bee
bee


రాణి ఈగ మగ ఈగ ఇంకా కూలి ఈగలు బతికే జీవితం కాలాలు వురు వురుగా ఉంటాయి ఒక్కో తేనెతుటెట్లలో 20 వేల నుంచి 40 వుల దారి తేనుటీగలు ఉంటాయి వీన్నటికి దాణిఈగ కుంటవ పెద్తగా రాని ఈగ కుంటుంబ పెద్దగా ఉంటుంది ఇది రోజుకి సుమారు దాదాను రెండేళ్లు దాకా జీవిస్తుంది పనీ పాలా లేని మగ ఈగ కకేవలం 24 రెజులోల దానికి కొండకెరంలాంఇ అవయవాలు ఉండరవు ఎక తేరెటీగల్లో ప్రతి రోజు పనిచేసు కూలి పుల నుంచి మకరంగాని సేకరంచడం కోసం 14 కిలోమీటర్‌ దూరం వరకు ప్రయాణం చేస్తాయి ఇవి గంటకు విశేషం ఇవి ప్రతిరోజు వందలాది పుల నుంచి మకరందాఇ్న తీసుకినిన తేనుపటుక్టలో భద్రనరచడమే వేగాంఆ ఆస్ల పడిపోయ అందులో కోన్ని మార్పులు చేర్పులు జరిగి తేనె తయరావుతుంది ఇలా తేనె రూసొందాక ప్రతి గవానీ మూసివేసి దానికి కూలి ఈ గలు కపలా ఉండడం ప్రారంభిస్తాయి