ప్రాణమా స్నేహమా

NEETIKADHA
NEETIKADHA


విష్ణుపురంలో రాము,రఘ మంచి ప్రాణస్నేహితులు చదువుకున్న పాఠాశాలలోనూ ఊరిలోనూ ఇద్దరినూ ఒకే మాట ఒకే బాట బాట ఆపని పంచుకోని పూర్తిచేస్తారు.ఇద్దరూ పిలల్లూ కూడా మంచి తెలివైనవారు ఇద్దరి మద్య చిచ్చుటు అతకు టక్కు టమారా విద్యులలో బాగా ఆరితేరినవవాడు దేశయాటకు తన విద్యలతో అందరిలె ఇది విన్న ఇద్దరూ ఏమాత్రం అందరు ఆనందించిన మలమాళ మాంత్రికుడు వారిరువుర వారికి ఒక మంచి బహుమతి నిచ్చాడు.