నీతి కథ

neethi kathalu
neethi kathalu


పళ్లిపట్టు రాజావారి ముద్దుల కొడుకు పురధర వర్మకు చదువు సరిగా అబ్బలేదు తూర్పు కనుమలలోని జాబిలి తీర్థంలోవున్న నిరూపానంద స్వామి శాంతిఆశ్రమంలో మూడు నెలలు ఉంచితే మార్పు వస్తుందేమోనని ఆశ్రమంలో చేర్చారు.అన్నీ తనకు తెలుపునవా పుస్తకదాటి సనక సనంద తీర్థం మీదుగా తుంబూర కొండలు నడుపమన వెండి రంగులలో సలీద్ర్రబండ లోయలోకి శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణా మూర్తులకు పూజలు చేసారు మైళ్లదూరంగా తోనే వ్త్త వాల్లు కనిపించారు వారి దగరికి వెళిలన యువరాజు తినడారి ఆహరం కాలవాలంటే ఈత కాయులు కోన్ని ఈతచెట్ల తింటే రుచిగా ఎరగదుచ నిరద్ర సుఖమెరుడుదు ఈత కాయల్పి భావింఇ,చతీర్థ: చేరాదు గురువు అక్కడే వున్న మూడు బండ రాళ్లను ఏరి పొయ్యిగా తయరు చేసినాడు మువరాజును వెంనటే గురునువవైపు చూస్తూ గరునజీ మీరు పొయ్యిపెట్టివారు వేడి లేకుండా దానికి గురువు పక పక నవ్వుపోయ్యివున్నా గురువు లేని దానికి లేనిదే పప్పులు ఉడకమని ఉడకని చెబుతున్నవు ఎంతటి తెలివైన వాడికైనా ఎంత మేదా సంపదన్ను ఎంతటి తెలినిన తెలిలైర తారాలి నాత్తులరు జ్వాలులు వంట వండాలంటే వేడి ఎంత ఆవసరమో విద్య నేర్వాలంటే గురువు గారి విద్యాభోధన జ్వాలులు అంత అవసరం అన్నీ నాకు తెలుసు అనుకునే వారు నిన్న ఎక్కడ ఉంటాడో రేపు కూడా అక్కడే ఉంటారుని గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రపంచలో అన్నీ తెలిసిన వారు ఎవ్వరూ ఉండరు పుస్తక పఠనం ద్వారానే మనం ఎక్కువగా విషయాలకు తెలుసుగోగలం రాజేసి ఈత గింజలు ఉడకబెట్టుకొని తింటూ మంచి చెడ్డలు మాట్టాడుకోంటూ రామకృష్ణా తీర్థం నుంచి జాబాలి విద్యాభాస్యం చేసి రాజ్యప్రగతిరకి చేయూత నిచ్చాడు.