కుక్క తోక వంకర

NEETIKADHA
NEETIKADHAపూర్వం దైవాధీనం అనే రాజ్యాన్ని ఉబ్బులింగడు అనే రాజు పరిపాలిస్తుండేవాడు ఉబ్బులింగడు ఉత్తి అమయకుడు నోట్లే పెట్టినా కొరకలేనంత మూర్ఖుడు అని కిందరు అనుకువారు అతని వేశభాషలు ఆ విదంగా ఉండేవి ఎత్తేంనా ఉబ్బులింగడు ఆ దుశనికి రాజు కాబట్టి ఉబ్బులింగడి చెత్త ఆలోచనాలు పనికి మాలిన విధానాలు పథకాలతో ఆ దేశంతో ఆయనకి కొంగు పిచ్చిగా ఉండది.ఉబ్బులింగడుకి ఉన్న చాలా అవలక్షలణాలో ఆయనకి డబ్బు సంపాదన మీద యావకూడా అతని మీద ప్రజలకు ద్వూషం ఉండేదికాదు.భజన బృదాలకే ఎక్కువ విలువ ఇచ్చేవాడు తన అక్రమ ప్రాథన్యత ఇచ్చేవాడదు అతని తరవల్ల రాజ్యం రాజదర్బార్‌ ఉద్యోగుల ప్రజాలనాయలు ఆట కటిటంచాలని కింతమంది తటస్ల ఏర్పాటుచేసుకన్నడు.ఆ కూటామి ఒకే మట బాట అన్నట్టు భజన బృదాన్ని అడ్డుకుటన్న విశాల హృదయుడుకి .ఉబ్బులింగడుకి బాగోతాలను అతని భజన బృదం కూడా రాజు బుద్ది మారితే చాలు కొన్నేళ్లు గడిచిపోతాయి.న్యాయ పోరిటనికి నైతికంగా సిద్ధమయ్యాడు విశాల హృదయుడు తన అనురులను కూడగట్టుకొని.