బాల గేయం

గాలి పటం గగనంలో సంబరంగ లేగదూడ గెంతి గెంతి అంబ చెంత చేరంగా తూనిగలు తిరిగి తిరిగి ఆనందం పంచంగా అంబరంలో హరివిల్లు వెలుగు పూలు నింపంగా

Read more

నీతీ కధ

ఒక అడవిలో మద్యలో ఒక పెంకిటిల్లు ఉండేది అందులో వనమిత్ర అనే ఒక మధ్య వయసు మనిషి ఉండేవాడు అతని తండ్రి తాతల నుండి ఆ కుంటుంబం

Read more

సుమతీ పద్యం నేర్చుకుందాం

వీడెము సేయని నోరునుజేడెల యధరామృతంబు జేయని నోరును బాడంగరాని నోరును బూడిద కిరమైన పాడు బొందర సుమతీ తాత్పర్యం తాంబూలం వేసుకోని స్త్రీల అధరామృత పానం చేయని

Read more

సుమతీ పద్యం నేర్చుకుందాం

వెలయాలివలన గూరిమి గలుగదు మరి లిగెనేని డతేరదుగా పలువురు నడిచెడి తెరుపున బులు మొలవదు మొలిచెనేని బోదలదు సుమతీ తాత్పర్యం పదిమంది నడిచే బాటలో పచ్చగడ్డి మొలవదు

Read more