మహనీయుల మాట

మహనీయుల మాట
Rabindranath Tagore

చెడుగా ఆలోచించే
గుణమే సగం
సమస్యలకు కారణం

  • ఠాగూర్‌