బాల గేయం

ప్రవర్థమానం తూర్పుముంగిట సూర్యోదయం ఉదయం సూర్యుడు పడుమట కేగిన ఆప్తవించుటే సాయంత్రం ఘనముగ ఒక దినం దినం దినం ఒక దినం ఆగదమగు ఘనం ఘనం చిన్ని

Read more

నీతీ కథ

హద్దే ముద్దు ఒక అడవిలో పళ్ల చెట్ట ఎక్కువగా వుండి కోతుల గుంవుకు ఆలావాలంగా వుండేది అందులో పిల్లలో జటుటగా చేరి కొమ్మలపై వివిధ విన్యాపాలు చేస్తే

Read more

లా చేస్తే కష్టంగా కాదు ఇష్టంగా తింటారు

ఎదురింటి భగ్యశ్రీ నాలుగేళ్ల కుమారుడికి అపార్ట్‌మెంట్‌ మెత్తాం తిప్పుడే అన్నం ఏతిపస స్వుంది వాడు భోజనం చేయాలని ఆమె అలా తిరుగుతునే ఉంగాలి వాఇ కరడెంత బలవతం

Read more

ప్రేమ లోపాలను కప్పిపెడుతుంది

ఉన్న మతిపోయినట్టు ఉంది నాలుడేళ్లుగా పెళ్లి వద్దంటూ వచ్చింది ఇప్పుడేమో భార్యను వదిలేపిన ఉద్యోగం లేని వ్యక్తని ప్రేమించానంటేన్నది అందరికి నచ్చితే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను కాదంటే

Read more