హహానీయులమాట

sarvepalli radhakrishnan
sarvepalli radhakrishnan


జీవితంలో కోట్లు సంపాదించినా కలగని ఆనందం ఒక మంచి మిత్రుడినిపొంది నప్పుడు కలుగుతుంది.