సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


నామాలు పెట్టినంత మాత్రనే చావు బుద్దులు పొతాయా నదం లేని గంటనాములేని పంట