సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


నాలుక తేనె మనసు విషం దొంగలూ దొంగలూ కలిసి ఊళ్ల పంచుకున్నట్లు