సామెతలు

telugu samethalu
telugu samethalu


వడ్లు వాగున పోతే నేం గడ్డి గాలిన పొతేనేం వేషాలెన్ని వేసినా గ్రాసాల కోసమే నాగలి మంచిది కాకపోతే ఎడ్లేంచేస్తాయి.