వేసవిసోకుకు నజరానా

lade
lade


అబ్బ ఈ ఎండకాంటే ఆ వర్షయే సయమని పిస్తుంది ఎండవేడి ఎండ వేడి ఉక్కవీటిరితో ఆ సమయంలో కరెట్‌ు పోతేమొదంత సైడా వెళ్లే వంటదా జనమ ఫంక్షన్‌ దగ్గర్పించి బోజనాలు కదకూ రష్‌ పైగా ఈ కాలంలో ఉన్నయి ఈ కాలంలో మరింత కేర్‌గా ఉండాలి.ఫంక్షన్‌కి వెళ్లేటప్పుడు ఎలాంటి మేకప్‌వేసుకోవాలలో తెలుసుకుందాం.బైటికెళ్దామనుకునప్పుడు ఉదయన్నా మాయలు అంటే నాటు గ్టాఉలు నీరెక్కువ త్రాగండి సమయాన్ని చక్కగా ప్లాన్‌ చేసుకుని ఆనందగా ఫంక్షన్‌కల్లి సంతోషంగా తిరిగి రండి. వేసవిలో పౌడర్‌ని పలుచగా అప్ల§్‌ు చేస్తే చక్కగా ఉంటుంద ఈ కాలంలో జుట్టు పొడిబారిపోతుంది దువ్వుకోవటం ఇబ్బందే.అలాంటివారు జుట్టును లైట్‌గా తడపండి హ్యాపీగా ఎలా కావాలంటే అలా దువ్వుకోవచ్చు.వాక్స్‌ డెక్ట్సు రైజన్‌లను ఉపయోగించి పోడిబారిపోయిన జుట్టుసరిచేసుకోవచ్చు బంగారు వర్ణంలో రాత్రి ఫంక్షన్‌లో మెరిసిపోవాలంటే బుగ్గ ఎముకలపై గడ్డం పై లైట్‌షేడ్‌ బ్రాంజల్‌ను వేస